Birimler

İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi
Birim SorumlusuSelami TOPUZ

İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Biriminin görevleri;

a) Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

b) Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Seyahat kartı hak sahiplerinin başvurularını değerlendirerek, kartların basımını ve adreslerine gönderilmesini sağlamak.

ç) Şehit gazi bilgi sistemini kullanmak üzere personel yetkilendirmek ve teknik destek sağlamak.

d) Bakanlığımız aleyhine; istihdam ve seyahat kartları işlemlerine ilişkin açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliği ile gerekli yazışmaları yapmak.

e) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bakanlık Bilgi Edinme Yönetim Sistemi  (BİEYS), Daire Başkanlığımızın elektronik posta adresi ile vatandaşlardan gelen istihdam ve ücretsiz seyahat kart işlemlerine yönelik dilekçe ve talepleri cevaplandırmak.

f) İstihdam ve seyahat kart işlemlerine yönelik mevzuat kapsamında Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimize danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

g) Birimin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu malzemenin veya hizmetin temini için ihtiyaç olması halinde teknik şartname hazırlayarak Satın Alma ve Bütçe Biriminden yazılı talepte bulunmak.

ğ) Şehit-Gazi Bilgi Sisteminin (veri tabanı) güncelliğini sağlamak ve istihdam ve ücretsiz seyahat kart işlemlerine yönelik istatistiki bilgileri oluşturmak.

h) Birimin haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

ı) Birimin uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak.

i) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.

j) Birimin faaliyet raporunu altı aylık dönemler halinde hazırlayarak Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri birimine yazılı olarak bildirmek.

k) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi
Birim SorumlusuOğuzhan ALPASLAN

Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Biriminin görevleri;

1) Başkanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

2) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

3) İlgili mevzuat çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerin istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek.

4) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

5) Başkanlığın hizmet alanına giren konularda şehit yakınları ve gaziler tarafından yapılan yazılı istek ve şikâyetleri değerlendirerek cevaplandırmak.

6) Şehit yakınları ve gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirici çalışmalar yapmak.

7) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteği ile gerekli çalışmaları yürütmek.

8) Şehit yakınları ve gazilere yönelik mevzuat çalışmalarını desteklemek,

8) Şehit ve gaziler ile yaşanan olaylara ilişkin akademik çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,

9) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Birim SorumlusuFeridun DİNER

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin görevleri;

1) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

2) Başkanlığın hizmet alanıyla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber yorum ve eleştirileri izlemek ve ilgili birimlere bildirmek,

3) Başkanlığın tanıtımı, faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli materyaller, yazılı metinler hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını sağlamak ve yayınlanması için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışmak,

4) Başkanlığın amaç ve etkinliklerini her türlü yazılı ve görsel araçlarla yurt içinde ve yurt dışında kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

5) Başkanlığın hizmet alanına giren konulardaki bilgi edinme ve BİMER taleplerini cevaplandırmak,

6) Başkanlığa yönlendirilen soru önergelerini cevaplandırmak ve ilgili koordinasyonu sağlamak,

7) Başkanlığın internet sayfası tasarımının yapılmasını ve güncellenmesini sağlamak,

8) Başkanlığın uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek, geliştirmek ve diğer kurumlarca gönderilen mevzuat taslakları ile ilgili başkanlık görüşünü oluşturmak,

9) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli hukuksal önerileri hazırlamak,

10) Başkanlığın bakanlık, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,

11) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Şehitlikler ve Anıtlar Birimi
Birim SorumlusuMustafa ŞİMŞEK

Şehitlik ve Anıtlar Birimin görevleri;

1) Yurt içinde ve yurt dışında mevcut ve oluşturulacak şehitliklerin ve anıtların yapım, bakım, onarım, koruma işlemlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, uygulanmasını sağlamak,

2) Şehitlikler ve anıtlarla ilgili projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulatmak,

3) Başkanlığın hizmet alanına giren şehitlik ve anıtlarla ilgili konularda yapılan yazılı istek ve şikâyetleri değerlendirerek cevaplandırmak,

4) Yurt içinde ve yurt dışında var olan şehitlik ve anıtlar ile ilgili akademik çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,

5) Şehitlik ve anıtlar ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve koordine etmek,

6) Yurt içi ve yurt dışında bulunan şehitlik ve anıtlarla ilgili hükümetler arası komisyon toplantılarına katılım sağlamak,

7) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Araştırma, Geliştirme ve Proje Birimi
Birim SorumlusuÖmer Faruk ÇELİK

Araştırma, Geliştirme ve Proje Biriminin görevleri;

1) Başkanlığın çalışmalarını Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygunluk açısından takip etmek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yürütmek,

2) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, hükümet programı ve yıllık program çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak hedef belirleme çalışmalarını yürütmek,

3) Belirlenen stratejilere göre görev alanı ile ilgili eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

4) Bakanlık performans programındaki Başkanlık hizmet alanına yönelik; programda yer alan performans  işlemlerini yapmak ve sonuçlarını Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına iletmek,

5) Başkanlık faaliyet raporunun hazırlanmasında birimlere rehberlik etmek, Bakanlık idare faaliyet raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak,

6) 5018 sayılı yasa ile öngörülen iç kontrol standartlarını oluşturmak güncelleyerek değerlendirmek, iç denetim rapor sonuçlarını izlemek, ilgili birimlere iletmek ve birimlrt arasında koordinasyonu sağlamak,

7) Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin istatistikî verileri toplamak, analiz etmek ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile eşgüdüm içinde paylaşmak,

8) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici ve sosyal amaçlı projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

10) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,

11) Başkanlığın şehit yakınları ve gazilerle ilgili sosyal hizmet faaliyetlerine yönelik araştırmalar ve örnek uygulamaları incelemek, standartları belirlemek ve politika üretmek,

12) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesine ilişkin politikalar geliştirmek,

13) Başkanlığı doğrudan ilgilendiren Avrupa Birliği kararları ve diğer uluslararası mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması için gerekli çalışmaları koordine etmek ve Avrupa Birliği kapsamında yapılan iş ve işlemleri takip etmek,

14) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi
Birim SorumlusuMustafa ŞİMŞEK

Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri;

1) Başkanlık ve bağlı birimlerin insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini Bakanlık Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,

2) Başkanlığın birimlerinde çalışan personelin özlük iş ve işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, personelin izin, sağlık raporu, sözleşme, sendika üyeliği, istifa, emeklilik, göreve ilişkin vekâlet, seyahat işlemleri ile görev yolluğu, maaş, ek ders ücreti, kişi borçları vb. ödemeleri yürütmek,

3) Başkanlık personelinin disiplin, ödül ve ceza hukuku ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek, gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

4) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirleyerek Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği içinde eğitimlerinin yapılmasını sağlamak, personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedefleri belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek,

5)  Hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, ödeneklerin planlama ve dağıtımını sağlamak, aktarma ve tenkis talep işlemlerini izlemek ve gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak,

6) Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı ile kiralama, bakım, onarım ve benzeri işleri yürütmek,

7) Başkanlık ve bağlı birimlerin taşınırlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, taşınırların etkili, verimli ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak,

8) Başkanlığın kütüphane, doküman yönetimi, evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek,

9) Başkanlığın SGK mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken işlemleri yürütmek,

10) Başkanlık birimlerinde bulunan bilişim ve büro makina alt yapısının (bilgisayar, yazıcı fotokopi makinesi vb) teknik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,

11) Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek,

12) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Satınalma ve Bütçe Birimi
Birim SorumlusuMustafa ŞİMŞEK

Satın Alma ve Bütçe Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Daire Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımlarını, 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak,

b) Bütçe uygulamaları talimatı doğrultusunda serbest bırakma oranlarına ve ilkelerine uygun olarak tedariki talep edilen mal ve hizmetlerin takibini yapmak ve hazırlanan evrakları Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimine göndermek.

c) Bütçenin hazırlanması ve ödenek işlemlerinin takip ve gereğini yapmak.

ç) 1111 Sayılı Kanunun geçici 46 ncı maddesi gereği toplanan bedelli kaynağından, Daire Başkanlığımızı ilgilendiren harcamalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

d) Birimin haber ve duyurularını Araştırma Geliştirme ve Proje Birimine yazılı olarak bildirmek.

e) 5018 Sayılı Kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarını oluşturmak, güncelleyerek değerlendirmek ve izlemek.

f) Birimindeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlemlerini yaptırmak.

g) Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.