Mevzuat Değişikliği Duyurusu

5 Aralık 2017Paylaş
a-A+


DUYURU
 
05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler;
MADDE 51- “12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi,” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile kırk beş yaşını bitirmiş olanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 “Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır.”

MADDE 52- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanlardan bizzat istihdam hakkından yararlanarak bu maddenin yayımı tarihinden önce hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların bu maddenin yayımını takip eden ayın 14’ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş sayılır.” şeklindedir.

Yapılan değişikliklerle;

Şehidin ana, baba veya kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda, bu hak eş ve çocukları tarafından kullanılabilecektir. İstihdam başvurularında 45 yaş sınırı kaldırılmıştır.  Maluller ile gazilerimiz, istihdam hakkından kendilerinin yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacaktır. Ayrıca geçici 18’inci madde ile daha önce ataması yapılan maluller ile gazilerimiz de takip eden ayın 14’ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş sayılacaklardır.

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.